Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.e-sauletavirtuve.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.e-sauletavirtuve.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.

1.3. Pardavėjas – Donatas Černius, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, individualios veiklos pažymos numeris 743501, veikiantis adresu Pušyno g. 55-2, Giraitės km., Kauno raj., LT-54310.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.e-sauletavirtuve.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles. Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos, Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3.2.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nėra pažeista originali jos pakuotė.

 

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo ir registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia užsakymo ir registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas turi pranešti Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@sauletavirtuve.lt. Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu 862269601. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 punkte nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis, jei toks yra nustatomas, pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas (48 valandas) nuo užsakymo patvirtinimo.

 

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui davus sutikimą siųsti informaciją apie Pirkimo pardavimo taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas Pirkėjo pateiktais duomenimis elektroniniu paštu (ne dažniau nei kartą per dieną), SMS žinutėmis (ne dažniau kaip du kartus per savaitę, neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę) arba telefonu. Pirkėjui sutikus, Pardavėjas savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu gali pristatyti prekių katalogą.

 

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje www.e-sauletavirtuve.lt. pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) paspaudžia aktyvią nuorodą „Pridėti į krepšelį”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Patvirtinti užsakymą”, įvedęs nuolaidos kodą bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui parodoma aktuali jo užsakymo informacija bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo statusą.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

 

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes, sumokėdamas už prekę vienu iš šių būdų:

8.2.1. bankiniu pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą sąskaitą faktūrą, per sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą.

8.2.1. naudodamas el. bankininkystę per elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera”  – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant elektroninių mokėjimų sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį arba „Paysera“ elektroninių mokėjimų sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, „Paysera“ elektroninių mokėjimų sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į pasirinktą Pardavėjo banko arba Pardavėjo „Paysera“ sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka elektroninių mokėjimų sistemai „Paysera”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninių mokėjimų sistemoje.

8.2.1.1. Per elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“ atliekami mokėjimai vykdomi naudojant mokėjimo inicijavimo paslaugą (MIP), kai klientas nėra tiesiogiai nukreipiamas į savo banko el. bankininkystės sistemą. Prisijungimas prie Pirkėjo banko vyksta ne tiesiogiai, o per „Paysera“. Tai visiškai saugus apmokėjimo būdas, nes visi Pirkėjų prisijungimo duomenys, priimami ir perduodami bankui, yra koduojami SSL sertifikatu. Pirkėjų prisijungimo duomenys nėra kaupiami ar saugomi MIP teikėjo sistemoje.

8.2.1.2. MIP technologija reglamentuota 2015 metais Europos Sąjungos mokėjimo paslaugų PSD2 direktyvoje. Lietuvos bankas savo ruožtu parengė gerosios praktikos principus, kurių laikosi „Paysera“ siekdama apsaugoti tiek Pirkėjus, tiek ir Pardavėjus.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

 

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Nubraukta kaina internetinėje parduotuvėje www.e-sauletavirtuve.lt reiškia įprastą kainą, kuri yra taikoma visu laikotarpiu, išskyrus trumpalaikes akcijas. Trumpalaikių akcijų vykdymo laikotarpis, kuriuo yra taikoma pardavimo (aktuali) kaina, yra ne ilgesnė už laikotarpį, kuriuo buvo taikyta įprasta (nubraukta) kaina.

9.4. Vykstančių akcijų trukmė yra nurodoma akcijas pristatančiose reklaminėse priemonėse ir/arba prie kiekvienos prekės, kuriai taikoma akcija.

9.5. Lyginant skirtingas kainas ir nurodant nubrauktas kainas, yra remiamasi LR Konkurencijos Tarybos rekomendacijomis dėl kainų palyginimo reklamose (2015 gegužės mėn. 19 d. projektas).

9.6. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

9.7. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.8. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

9.9. Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.10. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

 

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobiliojo telefono numerį.

10.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:

10.2.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą (tais atvejais, kai šis pasirinkimo būdas yra nurodytas tarp visų pristatymo būdų pirkimo proceso metu);

10.2.2. prekės gali būti pristatomos į pirkėjo pasirinktą siuntų savitarnos terminalą (paštomatą).

10.2.2. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per Lietuvos paštą.

10.3. Pirkėjui pasirinkus 10.2.1. punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjui pasirinkus 10.2.2. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į paštomatų terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas.

10.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepriėmusio prekių pristatymo dieną, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas Pardavėjo sandėlyje. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas 2 € mokesčiu, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti.

10.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

10.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinės parduotuvės tinklalapyje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą (dokumentas yra įpakuojamas į siuntos vidų).

10.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės(ių) nuotraukas.

10.11. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis prekes pristatant Lietuvoje 10.2.1. nurodytu būdu: perkant iki 60 € – 3,00 €, perkant už 60 € ir daugiau – prekių pristatymas nemokamas. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis prekes pristatant Lietuvoje 10.2.2. nurodytu būdu: perkant iki 60 € – 3,00 €, perkant už 60 € ir daugiau – prekių pristatymas nemokamas. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis prekes pristatant Lietuvoje 10.2.3. nurodytu būdu: perkant iki 60 € – 3,00 €, perkant už 60 € ir daugiau – prekių pristatymas nemokamas. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

10.13. Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Neringą.

10.14. Atvežimo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.

 

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.e-sauletavirtuve.lt. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta prekių kokybės garantija. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į prekės gamintoją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteikia kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.

 

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

12.2. Pirkėjui grąžinant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.2.3. grąžinama prekė turi būti švari ir nenaudota;

12.2.4. grąžinamos prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;

12.2.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kokybiška preke;

12.2.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

12.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu nustatoma, kad grąžinimui ar pakeitimui siųstos prekės yra nekokybiškos. Prekėms esant kokybiškoms, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.4. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjams - juridiniams asmenims Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

12.5. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.4 punkte nurodytu atveju norėdamas atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytą(as) prekę(es), turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@sauletavirtuve.lt. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės”. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (sąskaitos – faktūros) kopiją.

12.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.6.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.6.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

12.6.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota ir tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

12.7. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

12.8. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad Pirkimo pardavimo taisyklių 12.7. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso pagal individualius poreikius pasiūti ar specialiai iš anksto rezervuoti ir užsakyti tekstilės gaminiai, kurie buvo pagaminti tik po užsakymo suformavimo. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių išvardytų prekių pirkimo.

12.9. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę.

12.10. Pardavėjas, gavęs Pirkimo pardavimo taisyklių 12.5. punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

12.11. Pirkėjas, elektroniniu paštu gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie sutarties atsisakymą, nedelsdamas turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (sąskaitos – faktūros) kopiją.

12.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, įvertinęs, ar grąžinta prekė atitiko 12.6. punkte išvardintas sąlygas, informuoja Pirkėją apie tai elektroniniu paštu.

12.13. Jei grąžinama prekė atitiko 12.6. punkte išvardintas sąlygas, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, turi grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą pinigų sumą. Grąžinamų arba keičiamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos. Grąžindamas Pirkėjui pinigų sumą, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.14. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.5 punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2 punkte nurodytu būdu. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12.15. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos sumos už grąžinamas prekes tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.16. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose.

 

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, vartotojo paskyros administravimo ir pirkėjų aptarnavimo tikslais. Išsamiai su Pardavėjo vykdoma privatumo politika ir asmens duomenų apsauga susipažinkite čia: Privatumo politika.

 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.